Waar we voor staan

Visie: In ons werk gaan we onder andere uit van de Infant Mental Health visie: ‘De essentie van Infant Mental Health ligt in het bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie om de ontwikkeling van het jonge opgroeiende kind te optimaliseren’.

Wanneer er zorgen bestaan over een (jong) kind zijn ouder- en kindfactoren vaak moeilijk te onderscheiden. Het is daarom van belang eventuele zorgen tijdig te onderkennen en daar hulp voor te zoeken. Dit om te voorkomen dat de ouder-kind relatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en/of het ouderschap (verder) onder druk komt te staan.

Uitgaande van de vragen van ouders en/of school gaan we samen op zoek naar een manier om kinderen en ouder(s) weer in hun kracht te zetten, de hechtingsrelatie tussen ouder(s) en kind te versterken en het kind te ondersteunen in zijn of haar sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij kijken daarbij niet enkel naar de zorgen of problemen, maar juist ook naar de krachten en kwaliteiten van een kind om deze optimaal te benutten. Wij vinden het daarnaast van belang dat niet enkel naar de problemen van het kind wordt gekeken, maar dat het systeem (ouders, familieleden, huisartsen, verloskundigen, consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderdagcentra, scholen, jeugdprofessionals e.d.) in het proces worden meegenomen.

Wij vinden het belangrijk om open en transparante zorg op maat te bieden. We werken met een multidisciplinair team, wat wil zeggen dat ons team bestaat uit collega’s vanuit verschillende disciplines en achtergronden (zoals onder andere orthopedagoog-generalisten, orthopedagoog, psycholoog, systeemtherapeut, EMDR-therapeut en beeldend therapeut). Hierdoor kunnen wij bij elk kind en gezin kijken welke zorg het meest passend is.

 

 

Missie: Praktijk voor Orthopedagogiek wil bijdragen aan het ondersteunen van kinderen, ouders en het sociale netwerk en professionals bij het veilig opgroeien van kinderen en daarbij uit te gaan van de mogelijkheden en krachten van het kind en zijn/haar gezin(systeem).

Kosten en vergoedingen
PRO-BE is gecontracteerd als zorgaanbieder in de regio Hart van Brabant. Dat betekent dat u met een verwijzing van uw consultatiebureau-arts, huisarts, kinderarts of jeugdprofessional de begeleiding vergoed kan krijgen vanuit uw gemeente. Daarnaast heeft PRO-BE een contract met de NFG waarin u uw zorg (deels) vergoed kan krijgen vanuit de zorgverzekeraar.